Rekisteriselosteet

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
OptiWatti Oy
Piispantilankuja 4, 02240 Espoo
Y-tunnus 2537003-2

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSHENKILÖ
Jyri Seppä

REKISTERIN NIMI
OptiWatti Oy:n asiakasrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Asiakassuhde.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisteritietoja käytetään OptiWatti Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään OptiWatti Oy:n ja asiakkaan väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin lainsäädännön sallimissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi.
Asiakkaan ottaessa yhteyttä asiakaspalveluun puhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- tai tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan koulutuskäytön jälkeen. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
• Asiakkaan perustiedot, kuten nimi-, osoite-, yhteyspuhelinnumero-, yhteyssähköposti- ja kielitiedot, henkilötunnus
• Mahdollisen käyttäjän nimi- ja osoitetiedot ja syntymäaika
• Asennukseen liittyvät tiedot, kuten ajankohta, kesto, asennetut laitteet huonekohtaisesti yksilöitynä, valokuvat asennuksista,  käytössä olevien lämmityselementtien tekniset tiedot,  huoneiden lukumäärä ja nimet,
• Sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilatut palvelut, laitteet, sopimussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärä, palveluiden avaus- ja irtisanomispäivämäärät, tilauksen arvo, tilaus- ja toimituspäivä, Asiakashistoria kuten palvelumuutokset, asiakkaan yhteydenotot
• Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
• Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot
• Asiakaspuheluiden nauhoitus ja muun asiakaspalvelutilanteeseen liittyvän viestinnän tallennus

ASIAKASTIETOJEN TIETOLÄHDE
Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, asennuksen ja palvelun käyttöönoton yhteydessä, markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä, Suomen asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS
OptiWatti Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita OptiWatti Oy:n alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. OptiWatti Oy voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tällöinkin OptiWatti Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

ASIAKASREKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS
Koko OptiWatti Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.
Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistuvat rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on OptiWatti Oy:n asiakasrekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
OptiWatti Oy,Piispantilankuja 4, 02240 Espoo.

Suoramarkkinoinnin rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
OptiWatti Oy
Piispantilankuja 4, 02240 Espoo
Y-tunnus 2537003-2

REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSHENKILÖ
Jyri Seppä

REKISTERIN NIMI
OptiWatti Oy:n suoramarkkinointirekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilötietolain 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käytetään OptiWatti Oy:n sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja: nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite-, ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, reagointi markkinointitoimenpiteisiin, suoramarkkinointilupa ja –kieltotiedot sekä tietojen muutostiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötietoja kerätään erilaisiin markkinointikilpailuihin ja – toimenpiteisiin osallstuttaessa, mielipide- tai markkinatutkimusten tms. rekisteröitymisen yhteydessä, OptiWatti Oy:n palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös OptiWatti Oy:n sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

TIETOJEN LUOVUTUS
OptiWatti Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa sijaita fyysisesti ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoihin ja tietokantoihin pääsy on vain tietyillä nimetyillä henkilöillä.

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
OptiWatti Oy, Piispantilankuja 4, 02240 Espoo.